Rövid hírek

A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság 250 mil­li­árd RMB ér­té­kű inf­ra­struk­tu­rá­lis pro­jek­tet en­ge­dé­lye­zett

A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság 250 mil­li­árd RMB ér­té­kű inf­ra­struk­tu­rá­lis pro­jek­tet en­ge­dé­lye­zett

A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság 250 mil­li­árd RMB ér­té­kű inf­ra­struk­tu­rá­lis pro­jek­tet en­ge­dé­lye­zett az elmúlt 5 hónapban, ezáltal is segítve a gazdaság növekedését.

A South China Morning Post na­pi­lap cik­ke sze­rint a kor­mány áp­ri­li­si ülé­sén a gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés ko­ráb­bi­nál erő­tel­je­sebb se­gí­té­se mel­lett dön­töt­tek, ezt mu­tat­ja költ­ség­ve­té­si ki­adá­sok áp­ri­li­si 33 szá­za­lé­kos eme­lé­se és a köz­pon­ti bank má­ju­si ka­mat­láb csök­ken­té­se. 

A kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság 250 mil­li­árd RMB ér­té­kű inf­ra­struk­tu­rá­lis pro­jek­tet en­ge­dé­lye­zett

 

Az idei gaz­da­sá­gi pri­o­ri­tá­sok kö­zött a hét ele­jén köz­zé­tett kor­mány­za­ti do­ku­men­tu­mok sze­rint az ad­mi­niszt­ra­tív ter­hek to­váb­bi csök­ken­té­se, a pi­ac­ra lé­pés könnyí­té­se, a ka­mat­lá­bak to­váb­bi li­be­ra­li­zá­ci­ó­ja és az ál­lam és a ma­gán­szfé­ra együtt­mű­kö­dé­sé­vel lét­re­jö­vő, úgy­ne­ve­zett PPP-beruházások fel­len­dí­té­se is sze­re­pel.

 

MTI/MCOnet